Signe Sandfeld Hansen

Seniorkonsulent med fokus på digital ungerådgivning og fællesskaber Mere om Signe

Center for Digital Pædagogik har i samarbejde med Skanderborg Kommune og KFUM’s Sociale Arbejde arbejdet på at etablere samarbejdsnetværk mellem kommunen og civilsamfundet for at give unge i sårbare positioner bedre adgang til de tilbud og netværk, som civilsamfundet tilbyder, som et supplement til den kommunale støtte. I 2024 træder projektet ind i en ny fase, hvor der både sker ændringer i organiseringen og arbejdsmålene. Projektledelsen overdrages fra vores side til Skanderborg Kommune, og vi indtager fremadrettet en ny rolle som faglig sparringspartner. Projektet er støttet og finansieret af Bikubenfonden.

Fokus på at få det “ind under neglene”

Projektet handler ikke længere om at udvikle og eksperimentere en indsats, men derimod om at forankre, sikre drift og implementere indsatsen. Med andre ord, så skal indsatsen helt “ind under neglene” hos både medarbejdere og ledelse i flere dele af Skanderborg Kommune. KFUM’s Sociale Arbejde er stadig den centrale partner fra civilsamfundet. 

Som et led i overgangen, har vi samlet den mest værdifulde læring fra den foregående projektperiode i en erfaringsopsamling. 

Læring og refleksioner fra projektet 

I det følgende vil vi kort gennemgå de 8 læringspunkter, som har haft størst betydning for projektet. 

I den kommunale kontekst, har der generelt været stor opbakning til projektet, og både blandt medarbejdere og ledelsen har motivationen været stor. Samtidig oplevede vi at projektet udfordrer måden, hvorpå medarbejderne forstår og tilgår deres faglighed, samt hvordan inddragelse af frivillige skal ses i sammenhæng med kerneopgaven. 

Følgende 4 punkter er projektets vigtigste læring i den kommunale kontekst:

  1. For at medarbejderen er engageret og motiveret for at inddrage frivillighed i arbejdet med den unge, er de nødt til at italesætte forståelsen af deres egen kerneopgave, versus hvilke opgaver en frivillig kan bidrage positivt til.
  2. For at medarbejderne har tillid til de frivillige, er det nødvendigt at medarbejderne præsenteres for de frivillige enten direkte eller indirekte via frivilligkoordinatoren. De skal have en klar fornemmelse af, hvem de frivillige er, både fagligt og menneskeligt.
  3. Der skete et skift i motivationen og energien hos både medarbejdere og unge, da der, gennem refleksionsmøderne, blev sat fokus på drømme og ønsker hos den unge, frem for konkret problemløsning.
  4. Der er behov for en dedikeret organisering i kommunen. I projektet er der en tydelig projektkoordinator, som står for den daglige fremdrift og sparring blandt medarbejderne. Samtidig blev projektet prioriteret af ledelsen, hvorfor medarbejderne havde tid og arbejdsrum til at udforske inddragelsen af frivillige på en ny måde. Begge dele var nødvendige.

I civilsamfundet har projektet været en løbende udforskning af hvordan frivillighed kan se ud på nye måder, og tilrettelægges på en måde, som giver mening ind i et moderne liv. Samtidig har brugen af en app til at koordinere det frivillige arbejde, også givet anledning til at gennemgå hvordan man går til de arbejdsprocesser, som er forbundet med at matche frivillige med brugere. 

Følgende 4 punkter er projektets vigtigste læring i den civilsamfundsmæssige kontekst:

  1. Frivilligtilbuddets opbygning tiltaler en gruppe af mennesker, som både har stærke faglige og personlige ressourcer, ligesom de repræsenterer en gruppe, som typisk er underrepræsenteret i civilsamfundet (unge erhvervsaktive og børnefamilier)
  2. Brugen af en app som værktøj til at koordinere de frivillige (ressourceperson), samt facilitere kontakten til medarbejderen (behovsperson) skaber optimale rammer for at kommunikere og iværksætte de frivillige
  3. Overvejelserne omkring, hvordan det frivillige arbejde kan bygges op omkring faktorerne for indre motivation, og hvordan det kommer til udtryk i Giv Et Øjeblik, er vigtige indsigter, som bør give inspiration til nye indsatser samt en gentænkning af eksisterende. Måske er det en del af opskriften til at skabe den gode frivillighed i den samfundsmæssige struktur, vi befinder os i. 
  4. Erfaringerne viser at frivilligtilbuddet når ud til de unge, som oplever høj grad af belastning i livet, men der er ikke lavet konkrete undersøgelser på, om de unge havde erfaring med eller ønske om at række ud til civilsamfundet på egen hånd, såfremt de ikke var blevet introduceret til Giv Et Øjeblik.

Et stort potentiale for samarbejde

Erfaringerne fra projektet viser at kommunen med fordel kan gentænke hvordan samarbejdsnetværk kan inkorporeres i de socialfaglige processer, både ift. den pædagogiske metode samt de arbejdsgange eller værktøjer som er i spil. 

Det er tydeligt at et tættere samarbejde med civilsamfundet kan bidrage til at udvide velfærden blandt borgerne. Det gælder ikke kun på børne- og ungeområdet, som projektet primært har fokuseret på, men også på områder som handicap eller ældrepleje. Virksomheden Nyby, som har udviklet  app’en anvendt i projektet, har med succes udviklet samarbejdsnetværk mellem kommune og civilsamfund i Norge, Tyskland og Sverige.

Helt grundlæggende handler det om at forandre den måde vi pædagogisk forstår og lavpraktisk går til opgaven med inddragelse af forskellige sektorer, som i sidste ende er med til at øge trivslen for den enkelte borger. 

Positiv fortælling fra projektet

Hun [red: moren til en ung i projektet] fortæller samtidig, at den unge er mindre konfliktfyldt, og mere åben for andre samt at være i dialog. Han er blevet mere positiv ift. at lade andre involvere sig i sit liv, og møder ikke det hele med modstand. Medarbejderne fornemmer, at mødet med den frivillige har givet den unge mod til at gå ud på usikker grund. Han har fået en positiv oplevelse med at mødes med en ukendt person. Det var ikke så farligt

Medarbejder – Skanderborg Kommune

Hvis du arbejder i en kommune eller anden organisation, hvor samarbejde er en prioritet, så kan vi stærkt anbefale at læse mere om vores erfaringer. Kontakt gerne projektleder Signe Sandfeld Hansen på signe@cfdp.dk for at høre mere. 

Læs mere om projektet

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.