I 2009 formulerede en faggruppe under Undervisningsministeriet et sæt anbefalinger om tilvejebringelse af it- og mediekompetencer i folkeskolen. Faghæfte 48 har sidenhen været en del af den samlede målsætning i Danmark – på godt og ondt. I forbindelse med den nye folkeskolereform er der netop offentliggjort nye fællesmål, som implementeres i løbet af det kommende år.

Netop nu har Undervisningsministeriet udsendt bud på konkrete læseplaner til offentlig høring. I CfDP kigger vi med stor interesse på de nye mål og læseplaner. Det gør vi, fordi vi dagligt arbejder med aspekter af it og trivsel i folkeskoleklasser landet over; men også fordi det aldrig har været soleklart for landets lærere, hvordan de konkret skulle implementere, det nu døende, Faghæfte 48.

Når nu faghæfte 48 udgår, og it-kompetencen bliver fordelt ud på fagene, kunne man være bekymret for, at den generelle digitale dannelse blev glemt. Men det er der ingen grund til, mener John Klesner. Han forsikrer, at der er tænkt på den digitale dannelse i læseplanerne og den generelle vejledning i it og medier, som vil erstatte faghæfte 48.” (Folkeskolen.dk)

Som vi læser færdigheds- og vidensmålene samt de konkrete læseplaner, kommer dansklærerne i landets folkeskoler på hårdt arbejde. Ja; der er er mange fag, der får som opgave at indarbejde digitale medier. Eksempelvis valgfaget Medier i udskolingen, som giver produktionskompetencer samt analytiske kompetencer i forhold til andres kommunikative strategier. Samfundsfag sigter på at tilegne eleven it-kompetencer ift kildekritik og som middel til formidling og fremstilling af resultater – Men det er i høj grad dansklæreren, der får den helt tunge byrde med at indarbejde digital dannelse i trivselsprocesserne i klassen.

I CfDP ser vi positivt på de nye fællesmål. Det er klart, at der er områder, hvor vi kunne ønske mere. Det er en smule uambitiøst, at store dele af arbejdet med digitale medier henlægges til et valgfag i udskolingen. Jeg mindes, at vi til en IGF-konference hørte Medierådets ungepanel sige, at der var hårdt brug for et obligatorisk fag, der underviser børn i etikken i digitale fællesskaber. For mig at se er den forpligtelse nu entydigt en dansklærer-opgave, der skal presses ind i den eksisterende undervisning. Det gamle faghæfte 48 var mere tydelig på, at it-kompetencer og digital dannelse var et fælles-fagligt projekt. Man begynder at spekulere på, om landets dansklærere har forudsætningerne for at efterleve de nye mål. Der er i hvert fald nok at se til.

Nye mål bekræfter CfDPs arbejde

En række færdigheds- og vidensmål peger på at eleverne langt tidligere end hidtil, skal tilegne sig kommunikative kompetencer, der forebygger digital mobning og mistrivsel. Det er eksempelvis et mål, at eleven efter 2. klassetrin “kan sætte sig ind i afsenderens eller modtagernes oplevelse af kommunikationen“. Efter 4. klassetrin skal en elev kunne “forholde sig bevidst til konsekvenserne af sin færden på internettet og have viden om digitale fodspor“. Efter 6. klassetrin skal eleven kunne “vurdere konsekvensen af ytringer på internettet“, og når man forlader folkeskolen skal eleven kunne “diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet og have viden om kommunikationsetik

Henover de sidste 8 år har ovenstående kompetencer været centrale fokuspunkter i vores undervisning til elever og fagpersoner. Det er rart at se, at man fra Undervisningsministeriets side har fastholdt fokus på etikken i brugen af digitale medier. Vi vurderer i høj grad, at behovet er til stede. I læseplanerne (der i skrivende stund er udkast) kan man læse nogle meget konkrete bud på de trindelte kompetencer – og det giver god mening! Ikke bare fordi det allerede harmonerer med vores arbejde, men fordi det både forenkler og konkretiserer indsatsen. Vi har klippet nogle passager ind herunder:

1.-2. klassetrin
”Eleverne skal arbejde med at kommunikere digitalt og gøre sig erfaringer med, at sproglige udtryk opfattes forskelligt, når afsender og modtager ikke sidder ansigt til ansigt. Eleverne skal undersøge, hvad der adskiller kommunikation ansigt til ansigt og ansigtsløst. De skal fx vide, at det kan være svært at afgøre, om noget skal opfattes for sjov eller for alvor, når man ikke kan se den andens udtryk.” (fra læseplanen)

3-4. klassetrin:
”Eleverne skal arbejde med deres egen færden i forskellige virtuelle universer og på nettet i øvrigt. Herigennem skal de lære at blive bevidste om, hvordan de fremstiller sig selv, og hvem de kommunikerer med. Eleverne skal lære, at deres færden på nettet bliver registreret og brugt. ”(fra læseplanen)

5.-6. klassetrin:
”Eleverne skal få erfaringer med at kommunikere om såvel sociale som saglige forhold, og på baggrund heraf kunne forholde sig til og vurdere de konsekvenser, deres ytringer har og kan få. Eleverne skal arbejde med videndeling og samarbejde på nettet, fx bidrag i blogs, diskussion i fora og fælles fremstilling af produkter. Eleverne skal kunne vurdere og vælge imellem samarbejds- og videndelingsteknologier.” (fra Læseplanen)

7.-9. klassetrin:
”Eleverne skal inddrage deres egne erfaringer med sociale medier og digital kommunikation, fx formidling af billeder, fortællinger om andre og samtaler online. På baggrund heraf diskuteres etiske problemstillinger. Eleverne gør erfaringer med en bred vifte af produktions- og kommunikationsredskaber og diskuterer fordele og ulemper, så de bliver i stand til at vurdere og vælge anvendeligheden af forskellige teknologier i den givne situation. Eleverne skal udvikle teknologiforståelse gennem at undersøge, hvordan udvikling og brug af teknologier medvirker til at sætte rammerne for deres eget liv og fællesskabet.” (fra læseplanen)

I CfDP rammer vi allerede tæt på målsætningen i vores oplæg til forskellige målgrupper. Vi vil dog løbende tilpasse vores oplæg, så de netop inddrager de kompetencer, som de nationale målsætninger lægger op til. Det er væsentligt for de lærere, der bestiller vores oplæg, at de ved, at indholdet stemmer overens med de nye mål.
Som nævnt kunne man godt have været mere ambitiøs med skolereformen – eksempelvis ved at indlægge konkrete forløb om digital dannelse eller lige frem oprette det som fag på et udvalgt klassetrin. I udgangspunktet er vi dog fortrøstningsfulde. Det bliver meget interessant at følge udviklingen og implementeringen de næste år.

 Læs mere om de nye fælles mål HER

 

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Jonas Ravn

Seniorrådgiver og foredragsholder - børn og unges digitale liv Kontakt Jonas

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.