Signe Sandfeld Hansen

Seniorkonsulent med fokus på digital ungerådgivning og fællesskaber Mere om Signe

I Center for Digital Pædagogik har vi dannet et fagligt netværk for organisationer, der arbejder med at forebygge prostitutionslignende relationer blandt unge. Læs om netværksmødet i februar, hvor der blev drøftet terminologi og fælles ambitioner på feltet, herunder hvornår samtalen om grænser egentlig bør starte.

Netværk til forebyggelse af prostitutionslignende relationer blandt udsatte unge

De sidste 10 år er der sket en udvikling i mulighederne for at bruge krop, seksualitet og nærvær som en slags handelsvare, som nogle unge benytter sig af. Det er ikke altid direkte udspecificeret, at der foregår en udveksling, som f.eks. i sugar- eller byttedating, men der vil være konsekvenser for både den, der giver og den, der modtager. Det er derfor afgørende, at man som ung er bevidst og opmærksom på sine seksuelle grænser, for at kunne passe på sig selv, og ikke ende i grænseoverskridende relationer eller situationer. Det kræver ofte hjælp og støtte fra voksne omkring de unge til at hjælpe med at skabe denne bevidsthed, men det er ofte en stor opgave for de voksne. 

I Center for Digital Pædagogik har vi dannet et fagligt netværk, der samarbejder med at forebygge prostitutionslignende relationer blandt unge, hvor vi bl.a. arbejder med, hvordan fagpersoner kan hjælpe unge om deres seksuelle grænser. I dette indlæg kan du læse uddrag af netværkets refleksioner over, hvordan man som fagperson kan forstå og tale om feltet inden for “prostitutionslignende relationer”.

Siden 2019 har Center for Digital Pædagogik, i samarbejde med specialiserede organisationer på feltet, arbejdet med hvordan vi tilgår og udfører forebyggelse af prostitutionslignende relationer blandt unge. Med støtte fra Social-og Boligstyrelsen har vi sammen skabt Grænseløst.dk, en samlende platform for de specialiserede organisationer, hvor oplysning og refleksion til unge går hånd i hånd, og hvor det er tydeligt, hvordan og hvornår det er relevant at opsøge rådgivning eller hjælp fra professionelle. 

Til dette formål faciliterer Center for Digital Pædagogik et netværk for specialiserede organisationer på feltet i samarbejde med forsker Jeanett Bjønness, hvor vi sammen bliver klogere på målgruppen, problemstillinger og måder at nå og hjælpe målgruppen på.

Kerne- og åbne møder

Netværket er bygget op af hhv. kernemøder for de specialiserede organisationer Reden Ung, Kvisten, KKUC og LivaRehab, samt åbne møder, hvor alle interesserede organisationer og fagpersoner kan deltage. 

I februar 2024 afholdte vi det første åbne møde med repræsentanter fra Kvisten, KKUC, Reden Ung, Social- og Boligstyrelsen, Ungdomsmodtagelsen, Sex og Samfund, LGBT+ Danmark, samt Odense og Københavns Kommune, hvor temaet var terminologi; hvordan fagpersoner på feltet forstår, forholder sig til og taler om målgruppen inden for det overordnede tema “prostitutionslignende relationer”. Dette førte til spændende dialoger om, hvordan vi skal forholde os til feltet, både i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv, og hvilke ambitioner vi som fagområde bør have for det forebyggende arbejde.

Terminologi for “prostitutionslignende relationer”

Som introduktion til feltet inden for “prostitutionslignende relationer” introducerede Jeanett Bjønness begreberne prostitution, gråzoneprostitution og byttedating ind i en historisk kontekst, hvor det blev tydeligt, at synet på og holdningen til seksuelle udvekslinger har ændret sig. Tidligere blev dette anset som moralsk forkasteligt, og offerpositionen var central, hvorimod det senere blev betragtet som individets ret til at eksperimentere og bestemme over egen krop. 

Blandt alle deltagerne  var der dog enighed om, at terminologien også skal forstås i forhold til alder. En udveksling der sker mellem en voksen over 18 år og en ung under 18 år skal betragtes som et overgreb, jvf. lovgivningen, men det er vigtigt at samtalen med den unge skal foregå ud fra nysgerrighed snarere end lovmæssigt forbud. Rigtig mange vil nemlig ikke selv forstå eller tænke det som et overgreb.

Savner du råd til hvordan du kan åbne samtalen? Find en guide på grænseløst.dk her

Ved personer over 18 år, som indgår en seksuel udveksling, vil det oftere handle om forebyggelse som skadesreduktion samt at sætte adfærden ind i en nuanceret kontekst. 

Endvidere blev begrebet byttedating diskuteret, og der var enighed om, at begrebet er mangelfuldt, fordi ordet “dating” både er for positivt ladet, men også fordi det har mange forskellige betydninger alt efter kontekst og brug. 

Der kom forslag om at benytte vendingen “seksuelt salg og bytte” som en term rettet til fagpersoner i beskrivelsen af adfærd.

Ønske om fælles ambitioner på feltet

Blandt deltagerne var der et stort ønske om at få flere fælles retningslinjer for terminologien på feltet, herunder også ift. hvad vi ønsker at forebygge, og hvordan vi ønsker at forebygge. 

Generelt set oplevede de fleste, at grænsesætning er en tilbagevendende tematik, som måske bør italesættes langt tidligere end det er tilfældet nu. I den forbindelse blev der sagt, at arbejdet med grænsesætning allerede nu er et fokusområde i før-skole institutionerne gennem en læring af, at “stop betyder, at man skal holde op” og en øvelse i at respektere andres ønsker og behov. 

Der blev reflekteret over, om den læringsproces er tydelig nok op gennem både indskoling, mellemtrin og udskoling i folkeskolen, særligt med fokus på de seksuelle grænser for udskolingen, eller om der bør sættes flere læringsmål og udarbejdes overordnede handleplaner for, hvordan al pædagogisk personale forstår og arbejder med personlige og seksuelle grænser i kontakten med børn og unge. 

Netværket var enige om, at temaet skal drøftes yderligere, og at der bør arbejdes mod nogle fælles ambitioner for det forebyggende arbejde med seksuelt salg og bytte både på samfundsmæssigt og politisk niveau. 

Ønsker du en plads?

Næste åbne netværksmøde i oktober/november vil derfor arbejde videre med temaet, herunder med særligt fokus på hvilke konkrete ambitioner for forebyggelse, der bør være for målgruppen og genstandsfeltet.  

Kontakt Signe på signe@cfdp.dk for at komme på kontaktlisten, så du får besked næste gang, vi afholder et åbent netværksmøde.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Signe Sandfeld Hansen

Seniorkonsulent med fokus på digital ungerådgivning og fællesskaber Kontakt Signe

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.