I forbindelse med udviklingen af det nye Netstof.dk, anstrenger vi os for at lytte til alle rusmiddelområdets aktører. Vi har fra begyndelsen haft gode forbindelser ud til de kommunale misbrugscentre, og nu åbner vi også for samspil med det brugerdrevne rusmiddelsite, Psychedelia.dk.

Psychedelia.dk er Danmarks største rusmiddelrelaterede ‘bruger til bruger’-forum, som fokuserer på åben debat omkring ansvarlig omgang med rusmidler. Forummets brugere er stærkt engagerede i den tilgang til rusmidler, som i fagkredse kaldes skadesreduktion, et stærkt diskuteret begreb, som også de kommunale rusmiddelindsatser bekender sig til.

Begrebet betegner i korte træk et skifte mod en mere humanistisk tilgang til problematikkerne i stofmiljøet, og filosofien bag har siden 8o’erne fungeret som nuanceret modpol til koncepter som nul-tolerance, stoffri samfund, og kampen mod narko.

Niveauer af skadesreduktion

I vinterudgaven af STOF – tidsskrift for stofmisbrugsområdet fra 2010, skriver overlæge Peter Ege om begrebet skadesreduktion, at det efterhånden er blevet et populariseret buzz-ord, og at det har fået undermineret dets oprindelige betydning.* Samme holdning gør sig gældende på Psychedelia.dk, hvor brugerne er fortalere for en mere gennemgribende skadesreducerende indsats, og bl.a. stiller sig kritisk overfor kriminaliseringen af stofbrugere. Denne radikale udlægning af skadesreduktionsbegrebet står i kontrast til den offentlige praktisering af filosofien, som traditionelt har begrænset sig til misbrugscentrenes lokale forebyggelses- og behandlingsindsatser.

Som en konsekvens af disse forskellige forståelser og implikationer af den skadesreducerende filosofi, er offentlige kampagner overfor stofmisbrug ofte blevet anklaget i de civile fora for at føre skræmmepolitik, og den offentlige rusmiddelindsats har på sin side måttet kæmpe med at balancere mellem et overvejende liberalt skadesreduktionsbegreb og en mere restriktiv kontrolpolitik. Det er med henblik på at mægle mellem de to tolkninger af skadesreduktionsbegrebet, at vi har inviteret Psychedelia.dk med i sitets udviklingsproces.

Kritisk feedback

For os udgør Psychedelia.dk en vigtig kilde til kritisk feedback, som vi må tage alvorligt, hvis vi vil skabe et nyt og mere åbent rum for dialog, samt udvikle den bedst mulige hjælp til unge med et problematisk stofforbrug. Ved at forholde os åbne igennem udviklingsprocessen håber vi på at kunne bygge videre på broen mellem de offentlige tilbud og det civilsamfund, som skal benytte sig af dem.

I første omgang har vi i denne debattråd på psychedelia.dk inviteret forummets brugere til at kommentere på, hvad det nye netstof.dk bør indeholde og overveje. I denne forbindelse har vi også bedt brugerne svare på et spørgeskema om rusmiddel- og medievaner. Alle debattrådens kommentarer, samt analyser foretaget på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen fremlægges løbende for den samlede projektgruppe bag det nye netstof.dk.

OBS: Det er værd at notere sig, at Psychedelia.dk henvender sig til alle med interesse for rusmidler, hvor det nye netstof.dk har en langt mere snæver målgruppe, der hedder primært unge mellem 15 og 25 år, som er i risiko for at udvikle et behandlingskrævende misbrug, og sekundært pårørende til de unge.

* Ege, Peter: Skadesreduktion – et nyt blik på begrebet, Stofbladet, 16, 2010. S. 20-23, https://www.stofbladet.dk/6storage/586/43/stof16.20-23.pdf

Projekt Netstof er udarbejdet for Socialstyrelsen i samarbejde med Slagelse Misbrugscenter.

 

 

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Jonas Sindal Birk

Seniorkonsulent med speciale i kommunikation, design og strategi Kontakt Jonas

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.