Efter at have etableret et samarbejde med IBM er Center for Digital Pædagogik klar til næste stadie i etableringen af Kodeklubber i Danmark. Vi ønsker at skabe kontakt til folkeskoler og indlede et samarbejde omkring opstart af Kodeklubber og bruge programmeringssprog som digitale læremidler i undervisningen.

Hvorfor Kodeklub?Kodeklub_børn_programmering

Med den nye folkeskolereform fulgte også et fokus på at åbne folkeskolen og inddrage den lokale omverden og herunder et ønske om, at frivillige foreninger og virksomheder skal forsøges involveret i undervisningen. En undersøgelse foretaget af YouGov viser, at hele 62% af danskerne mener, at folkeskolen i højere grad bør samarbejde med det lokale foreningsliv. Hos Frivilligrådet tolkes resultatet som et udtryk for, at danskerne mener, at mødet med frivillige i undervisningen i folkeskolen vil kunne bidrage positivt til elevernes dannelse på en ny og kreativ måde. Med hensyn til inddragelse af frivilligforeninger virker det umiddelbart især relevant at involvere frivillige idrætsforeninger i gymnastik- og idrætsundervisningen.

Center for Digital Pædagogik foreslår en anden tilgang: Inddrag programmering i matematik- og naturfagsundervisningen – ja tilmed i danskundervisningen. Frivillige fra forskellige IT-virksomheder og uddannelsesinstitutioner står klar til at overtage undervisningen og undervise eleverne i programmering.

Formålet med Kodeklub

Kodeklub udskiller sig fra andre allerede eksisterende programmerings-tilbud for børn og unge ved at fokusere på undervisningen i folkeskolen. Kodeklub er tænkt som et tilbud, skoler kan benytte sig af med henblik på at skabe et nyt og anderledes undervisningsrum for eleverne.

I den nye folkeskolereform understreges det, at udover at fremme folkeskolens fag og formål vil inddragelsen af frivilligforeninger og virksomheder give eleverne kendskab til forenings- og erhvervslivet og de muligheder, de indeholder. Dette muliggør Kodeklub også, idet eleverne får indblik i livet som studerende samt arbejdslivet, her især IT-virksomheder. Eleverne vil opnå en teknologisk viden og IT-kompetencer, der rækker ud over skolens regi, og en viden, som eleverne formentligt ikke havde fået – i hvert fald ikke gennem undervisning som her – og som kan være med til at spille en afgørende faktor for, at nogle af eleverne vælger en fremtid inden for IT.

Identificering af målgrKodeklub_børn_programmeringuppe

Kodeklubben henvender sig til folkeskolens mellemtrin, 4.-7. klasse. Det er vores vurdering, at der i de mindre klassetrin vil være behov for flere pædagogiske værktøjer i undervisningen, end de frivillige formentlig vil besidde. Samtidig ønsker vi at slå ned i folkeskolen, så eleverne så tidligt som muligt får mulighed for at få en basal forståelse af programmering og kodning.

Faglige fordele ved Kodeklub

Kodeklubbens undervisning lægger op til en faglig inklusion blandt eleverne, idet de hurtigt kan dele og kommentere på hinandens projekter, blandt andet i programmet Scratch. Her kan alle eleverne bidrage med hver deres faglige styrke, og alle kan komme til orde, idet responsen kommer gennem online kommentarer. Dette kan også være med til at påvirke fællesskabsfølelsen blandt eleverne og give dem indblik i, at samarbejde og respons er vigtige elementer i en læringsproces.

Med Kodeklubbens undervisningsmaterialer bliver det også muligt at skabe gode rammer for en grad af undervisningsdifferentiering. Eleverne udfører de tilgængelige opgaver i det tempo, der passer til deres niveau. Samtidig har de også mulighed for at udvide de enkelte opgaver ud fra deres egen fantasi. Derfor bliver det eleven selv, der skaber undervisningsdifferentieringen med udgangspunkt i vedkommendes fremgang i programmerings-opgaverne.

Gennem deres arbejde med opgaverne bliver eleverne selv ansvarlige for deres egen læring og herunder skaberne af den viden, de tilegner sig, gennem problemløsning og interaktion med de forskellige programmer. Eleverne bliver omdrejningspunktet for undervisningen og deres rolle er undersøgende og eksperimentel i mødet med programmeringen. Igennem problemløsningen i opgaverne vil eleverne her opleve at være drivkraft for deres egen læring.

Programmering kan bidrage til elevers digitale dannelse

Kodeklubbens vision er at give skoleelever kompetencer til at begå sig i den digitale verden, som efterhånden har fået en omsiggribende plads i deres hverdag. Hvad enten det gælder brugen af sociale medier såsom Facebook, Instagram og Snapchat eller diverse online fora, bør eleverne kunne tage velovervejede beslutninger i forhold til, hvilken digital identitet de ønsker at påtage sig.

Ydermere ønsker vi også at gøre kodning til et dannende element i elevernes hverdag. Et velfungerende demokrati har brug for åbenhed og medbestemmelse på alle niveauer – også på det programmeringsmæssige og digitale. En forståelse af dette forhold er absolut nødvendig for en moderne, demokratisk dannelse – og forud for dette ligger forståelsen af, at maskinerne opfører sig, som de gør, fordi nogen har bedt dem om det og kodet dem til at gøre det. Enten har du selv programmeret dit liv – eller også har andre. Gennem Kodeklubberne kan eleverne oparbejde en naturlig og grundlæggende forståelse af denne dannelse.

Hvis projektet har vakt din interesse, kontakt projektkoordinator Anne-Kathrine Kolby på annekathrine@cfdp.dk eller læs mere her.

Af Anne Kathrine Kolby, projektkoordinator på Kodeklub.]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.