Der er links til den fulde udgave af rapporten nedenfor, men vi uddyber kort de fire anbefalinger her: It og medier som kontaktskabende med den unge  It og digitale og sociale medier anvendes især for at lette kommunikationen fagpersoner imellem, og mellem fagpersonerne og de unge, for at skabe bedre dialog og oplysning. Generelt er der mange gode intentioner om at bruge it og medier i pædagogisk og socialt arbejde, men det er nødvendigt at gøre en kontinuerlig indsats for at få det implementeret i hverdagen på de forskellige arbejdspladser der arbejder med børn og unge. Det ses tydeligt i spørgeskemaet og i fokusgrupperne, at it og medier skaber nem og effektiv kommunikation. It og medier bruges primært som kontaktskabende med den unge i arbejdet (planlægning og kommunikation). En del af de adspurgte og deltagere i fokusgrupperne har indset, at hvis de vil i kontakt med de unge og gøre det vellykket, så er det på deres præmisser, selvom det måske er fremmed og udfordrende for dem at kommunikere og interagere digitalt. Der bør skabes en overordnet ramme for fagpersoner I alle fokusgrupperne var den generelle holdning, at man ikke kan undvære it og sociale og digitale medier, når man arbejder med børn og unge, hvis hverdag i dag er knyttet sammen med online medier. For at brugen af it skal lykkes, peges der på vigtigheden af, at der bør skabes en overordnet ramme for, hvordan fagpersoner kan benytte sig af it og sociale og digitale medier, så det bliver så effektivt som muligt. Mange af deltagerne oplever, at det er op til den enkelte medarbejder, i hvilket omfang vedkommende ønsker at benytte sig af it og digitale og sociale medier. En overordnet opkvalificering er nødvendig It åbner op for nye muligheder for kontakt med de unge og kan give fagpersoner brugbar viden om de unge, som de ellers ikke havde fået. De deltagere i fokusgrupperne, som var lærere, var positivt stemte over for brugen af it og medier i deres arbejde og mener, at en overordnet opkvalificering er nødvendig, for at de kan bruge it og medier på den mest værdifulde måde. Der skal afholdes hands on-kurser, hvor de fagpersoner kan få praktiske erfaringer med it og dermed lære, hvorledes det kan bruges i praksis. Det er væsentligt at udtænke en it-strategi Ingen af deltagerne i fokusgrupperne var blevet undervist direkte og kontinuerligt i brugen af it og digitale og sociale medier. Deltagerne nævner, at det kan være et problem, at it-kurser ofte er enkeltstående og korte og kun består af præsentationer, og derfor ikke giver dem praktisk erfaring. Derfor oplever mange af deltagerne i fokusgrupperne, at det at bruge it og medier i deres arbejde meget er op til dem selv og bygger på erfaringer, som de i forvejen har. Det ses tydeligt i både casestudiet om daginstitutioner, spørgeskemaundersøgelsen og i fokusgrupperne, at det er nødvendigt, at der sker en opkvalificering blandt fagpersoner for at it og medier kan vinde indpas i pædagogisk og socialt arbejde. Det er essentielt, at det ikke kun bliver enkeltmandsprojekter, hvor ildsjæle bliver den bærende kraft. Fagpersoner skal introduceres til forskellige værktøjer alt efter, hvad formålet er. Der er også et behov for generelt gældende indsatser på arbejdspladserne, og det er væsentligt at udtænke en it-strategi, både som kommunal og privat organisation, ift. implementering, oplæring, den pædagogiske praksis samt etiske og juridiske aspekter. Det ikke er nok at snakke med de unge Deltagerne i fokusgrupperne er alle enige om, at det er meget vigtigt at forholde sig kritisk til at bruge it og medier i arbejdet samt reflektere over de til- og fravalg, som foretages, hvilke også gælder for de unge. For en stor del af de adspurgte i undersøgelsen er det vigtigt, at børn og unge bliver bevidste om deres digitale identitet, og hvordan de forholder sig til det at færdes på internettet. I fokusgrupperne med de unge, er det tydeligt, at førend it bør benyttes i undervisningen, skal det anvendes kontinuerligt, da de unge også fornemmer, hvorvidt læreren mener, at it i undervisningen er værdifuldt. For de unge kan it og medier anvendes som en alternativ fremstillingsform, hvor de kan formidle og præsentere indhold, men hvor fokus flyttes fra de unge selv og hen på det digitale produkt, de har lavet. Derudover kan de unge med fordel informeres og aktiveres endnu mere ift. netetik, så de bliver klar over, hvordan deres digitale færden på nettet har konsekvenser og kan påvirke andre eller dem selv. De skal have redskaber til at håndtere deres online opførsel, og når de oplever ubehagelige episoder på nettet. Det kan gøres ved kontinuerligt at behandle disse emner – både når der opstår episoder og som en del af de unges generelle dannelse. I fokusgruppen hos de unge fik vi indtryk af, at det ikke er nok at snakke med de unge om “færdelsregler” på nettet. De unge har brug for at arbejde aktivt med disse regler fx gennem cases, som skaber identifikation. Ved at berøre nære og relevante emner, der skaber genkendelighed, bliver ”færdelsreglerne” relevante for de unge, som i sidste ende afføder en større refleksion i forhold til at begå sig digitalt. Mere information Du kan læse casestories, se resultater fra fokusgrupper og spørgeskemaet m.m. i den fulde danske rapport her. Der er udarbejdet en større international rapport med infographic resume som kan hentes her. screenagers13 Om projektet:  Screenagers er et internationalt projekt, der undersøger brugen af digital- og sociale medier indenfor det pædagogiske felt.  Youth Council of Northern Ireland står bag projektet, med baggrund i en oplevet modvillighed overfor brugen af digitale værktøjer i pædagogisk praksis. Center for Digital Pædagogik er en del af projektet sammen med Youth Council of Northern Ireland, National Youth Council of Ireland, finske Verke og WienXtra fra Østrig. ]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.