I projekt Virtuel Bostøtte arbejder man med en særlig brugerforståelse, som har sine rødder i det amerikanske fagbegreb “recovery”. Recoveryorienteret socialpsykiatri repræsenterer en drejning henimod empowerment og en mere ligeværdig relation mellem socialvæsen og borger. En drejning, vi kun kan lade os inspirere af som konsulenter på projektet.

Opblødning af kommunikative skel

Til hverdag er vi i CfDP forvænte med at arbejde med adskilt kommunikation til vores unge brugere og deres voksne rådgivere. Inden for det socialpsykiatriske område fungerer denne logik ikke, hvilket vi har måttet sande efter en konkret henvendelse fra en bruger i projekt Virtuel Bostøtte.

Læs mere om henvendelsen i indlægget: Når brugerne banker på

I Aarhus Kommune har man siden 2006 arbejdet målrettet på at bløde op for bl.a. kommunikative skel ved at inddrage brugerne i udviklingsprocesserne og kommunikationen omkring deres egen støtte og rådgivning. Det sker med afsæt i det socialpsykologiske fagbegreb recovery, som i korte træk kan beskrives således:

Recovery handler ikke om helbredelse eller om at vende tilbage til det, der var, det handler derimod om at komme videre – om at bevæge sig hen imod et selvbillede, hvor man ikke lader sygdommen være en altdominerende del.” – fra Aarhus Kommunes hjemmeside.

Selvom CfDPs arbejde med udsatte unge ikke kan sammenlignes direkte med det socialpsykiatriske arbejde med voksne i bostøtten, er det forfriskende at opleve en så stærk orientering mod brugerinddragelse, som der bliver lagt for dagen i projekt Virtuel Bostøtte. Recovery-begrebet er ikke varm luft på personalegangen, men lever tydeligvis som mindset også i bostøttens brugere, som aktivt refererer til recovery som en måde hvorpå de gerne vil forstås.

Intet om os uden os

Recovery er hverken en konkret model eller en metode, men et udtryk for en helhedstænkning, som kan overføres til praksis af en række vejledende principper. Een af tilgangens centrale værdier kan på dansk oversættes til: “Intet om os uden os”. Udtrykket beskriver nødvendigheden af, at man som psykisk sårbar borger inddrages aktivt i den konkrete tilrettelæggelse af sin egen støtte eller behandling. Det er i denne ånd, at man i Aarhus Kommunes Center for Socialfaglig Udvikling har arbejdet for at involvere brugerrepræsentanter så vidt muligt i udviklingen af projekt Virtuel Bostøtte.

Vi er taknemmelige for den brugerfeedback, vi modtager i projektet, og vi har stor respekt for både nødvendigheden af og udfordringerne i recoveryorientering i socialpsykiatrien.

Læs mere om recovery på Aarhus Kommunes recoverydk.dk
Læs mere om de øvrige erfaringer vi har draget i første fase af projektet i indlægget:

Vilje til udvikling i den kommunale bostøtte

Epilog – virtuel bostøtte

Siden dette indlæg blev udgivet er projektet gået fra pilotfase til forankring og drift i de enkelte kommuners bostøtteordninger. Vi har i Center for Digital Pædagogik udarbejdet en hjemmeside på baggrund af evalueringer og praksiserfaring opsamlet i pilotfasen, som i dag bruges som metodehåndbog for alle, der er interesseret i den virtuelle bostøttes metoder. Besøg hjemmesiden her: virtuelbostøtte.dk.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Jonas Sindal Birk

Seniorkonsulent med speciale i kommunikation, design og strategi Kontakt Jonas

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.